தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4
           ISO 9001:2015 Certified Organisation
Fetched : Tue Apr 20 2021 07:34:23 PM

TNMSC has stopped using the common email address enquiry.tnmsc@tn.gov.in. Hence, kindly send email to the respective section. Visit contact page for section wise email address.

About Us

Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd., (TNMSC) was set up with the primary objective of ensuring ready availability of all essential drugs and medicines in the Govt Medical Institutions throughout the State by adopting a streamlined procedure for their procurement, storage and distributionIt was incorporated under the Companies Act, 1956 on 1/7/1994 and has commenced its functions of purchase, storage and distribution of drugs and medicines from January 1995.

Read More...

வேண்டுதல்வேண் டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு

யாண்டும் இடும்பை இல

Read More...

லஞ்சம் சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் பற்றிய புகார்களைப் பின்வரும் முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பவும்.

விழிப்புப்பணி, இலஞ்ச ஒழிப்பு இயக்குநர், சென்னை-28.

வலைதளம்: www.dvac.tn.gov.in தொலைபேசி எண். 044 2321090 / 22321085 / 22310989

Current Tenders
DRUG
[21-04-2021 at 10:30 AM]
Tender for the supply of Disposable Delivery Kit for Normal and Caesarian Deliveries to Greater Chennai Corporation under rate contract for one year from the date of Acceptance
004/M(P)/DELIVERY-KIT/TNMSC/2021, Dt.07.04.2021

[22-04-2021 at 10:30 AM]
Tender for the Supply of Veterinary Drugs to TNMSC Limited under rate contract system for one year from the date of acceptance
002/M(P)/VET-DRUG/TNMSC/2021, Dt.22.03.2021

[23-04-2021 at 10:30 AM]
Tender for the supply of Hygiene Kit to ICDS for a period of one year from the date of Acceptance under rate contract
003/M(P)/HYG-KIT/TNMSC/2021, Dt.23.03.2021

EQUIPMENT
[22-04-2021 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Amplitude Integrated Electroencephalography to Various Govt. Institutions
616/EEG/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[22-04-2021 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Fibre Optic Bronchoscope to Govt. Medical College, Trichy and Villupuram
643/SCOPE/DME/TNMSC/ENGG/2021, Dt.02.02.2021

[23-04-2021 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for Providing Antimicrobial Surface Coating in Operation Theatre
644/NANO/DME/TNMSC/ENGG/2021, Dt.01.02.2021

[23-04-2021 at 03:00 PM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply of Various Laboratory Reagents, Kits and Consumables to Govt. Institutions in Tamil Nadu
663/REAGENT/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.12.02.2021

[30-04-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Fully Automated Haeme Analyzer for Veterinary Use and Bio-Chemical Auto Analyzer for Veterinary Use at Various Veterinary Institutions
603/ANL/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[30-04-2021 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Machine to Various Govt. Institutions
565/ESWL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.10.02.2020

[30-04-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply and Installation of Horizontal Cylindrical High Pressure Steam Sterilizer
651/ACL/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.01.02.2021

[30-04-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply of Labour Cot with Mattress and Twin Transfer Trolley to Various Govt. Institutions
584/COT/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[30-04-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of High Frequency Mobile X-Ray Machine at Various Veterinary Institutions
602/XR/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[30-04-2021 at 03:00 PM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply and Installation of CSSD Equipment and Laundry Equipment
649/CSSD/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.01.02.2021

[04-05-2021 at 03:00 PM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply and Installation of Green Laser and Nd Yag Laser
639/LASER/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.01.02.2021

[06-05-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Neonatal Ventilator with High Frequency Oscillatory Ventilation to Various Govt. Institutions
617/VEN/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[18-05-2021 at 03:00 PM]
MULTI STAGE TENDER FOR SUPPLY OF MOBILE VANS FITTED WITH MOBILE X-RAY MACHINE – COMPACT 60MA HIGH FREQUENCY X-RAY UNIT WITH FLAT PANEL DETECTOR TO VARIOUS HOSPITALS IN THE STATE OF TAMILNADU
678/VEH/DMS/TNMSC/ENGG/2021, Dt.08.04.2021

Read More...
Back To Top