தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4
           ISO 9001:2015 Certified Organisation
Fetched : Mon Jan 25 2021 08:04:52 PM

TNMSC has stopped using the common email address enquiry.tnmsc@tn.gov.in. Hence, kindly send email to the respective section. Visit contact page for section wise email address.

News and Events

Nil

Read More...
About Us

Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd., (TNMSC) was set up with the primary objective of ensuring ready availability of all essential drugs and medicines in the Govt Medical Institutions throughout the State by adopting a streamlined procedure for their procurement, storage and distributionIt was incorporated under the Companies Act, 1956 on 1/7/1994 and has commenced its functions of purchase, storage and distribution of drugs and medicines from January 1995.

Read More...

தென்புலத்தார் தெய்வம் விருந்தொக்கல் தானென்றாங்கு

ஐம்புலத்தா றோம்பல் தலை

Read More...

லஞ்சம் சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் பற்றிய புகார்களைப் பின்வரும் முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பவும்.

விழிப்புப்பணி, இலஞ்ச ஒழிப்பு இயக்குநர், சென்னை-28.

வலைதளம்: www.dvac.tn.gov.in தொலைபேசி எண். 044 2321090 / 22321085 / 22310989

Current Tenders
DRUG
[04-02-2021 at 10:30 AM]
Tender for the Supply of Dual Rapid Testing Kit to TANSACS under rate contract system for one year from the date of acceptance
012/M(P)/RAPID/TNMSC/2020, Dt.25.01.2021

[05-02-2021 at 10:30 AM]
TENDER FOR THE SUPPLY OF INACTIVATED INFLUENZA VACCINE QUADRIVALENT TO TNMSC LIMITED UNDER RATE CONTRACT SYSTEM FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF ACCEPTANCE
011/M(P)/AH1N1/TNMSC/2020, Dt.22.01.2021

EQUIPMENT
[02-02-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Fully Automated Haeme Analyzer for Veterinary Use and Bio-Chemical Auto Analyzer for Veterinary Use at Various Veterinary Institutions
603/ANL/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[02-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply and Installation of Fully Automated Hematology Analyzer to Various Government Medical Institutions
549/CELL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.01.2020

[02-02-2021 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Walk in Cooler with 10 Kva Generator, Ice Lined Refrigerator with Chest Freezer/Deep Freezer, Vaccine Carrier and Refrigerators to Various Govt. Institutions
550/REF/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.01.2020

[02-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Anesthesia Workstation to Various Govt. Institutions
612/ANS/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[03-02-2021 at 11:00 AM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply of Ambu Bag, Adult Nebulizer, Bedside Locker, Fumigator and Examination Couch to Various Institutions in the State
581/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[03-02-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Transcut Bilirubinometer at Various Govt. Hospital
607/TB/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[03-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply of Weighing Scale, Fetal Doppler, Baby Trolley and Oxygen Hood to Various Institutions in the State
582/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[04-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply of Labour Cot with Mattress and Twin Transfer Trolley to Various Govt. Institutions
584/COT/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[04-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and Installation of Neonatal Warmer for Various Govt. Hospital
608/WARMER/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[04-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Electrolyte Analyzer, ESR Automatic Analyzer and Urine Analyzer to Various Govt. Institutions
571/ANL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.27.02.2020

[05-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of High Frequency Mobile X-Ray Machine at Various Veterinary Institutions
602/XR/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[05-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Nitric Oxide Delivery System to Various Govt. Institutions
618/NO/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[09-02-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Neonatal Ventilator with High Frequency Oscillatory Ventilation to Various Govt. Institutions
617/VEN/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[09-02-2021 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Amplitude Integrated Electroencephalography to Various Govt. Institutions
616/EEG/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[12-03-2021 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Machine to Various Govt. Institutions
565/ESWL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.10.02.2020

Read More...
Back To Top