தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4

ISO 9001:2015 Certified Organisation

Fetched : Mon Sep 20 2021 10:14:52 PM

TNMSC has stopped using the common email address enquiry.tnmsc@tn.gov.in. Hence, kindly send email to the respective section. Visit contact page for section wise email address.
About Us

Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd., (TNMSC) was set up with the primary objective of ensuring ready availability of all essential drugs and medicines in the Govt Medical Institutions throughout the State by adopting a streamlined procedure for their procurement, storage and distributionIt was incorporated under the Companies Act, 1956 on 1/7/1994 and has commenced its functions of purchase, storage and distribution of drugs and medicines from January 1995.

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்

நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

Current Tenders
ADMINISTRATION
[04-10-2021 at 03:00 PM]
Disposal of Old Vehicle having Registration No TN-01AH-5092 Tender-Cum-Auction on 04.10.2021 at 3.30 PM
TENDER-CUM-PUBLIC AUCTION TN-01AH-5092, Dt.20.09.2021

[04-10-2021 at 03:00 PM]
Disposal of Old Vehicle having Registration No TN-01AH-5717 Tender-Cum-Auction on 04.10.2021 at 3.30 PM
TENDER-CUM-PUBLIC AUCTION TN-01AH-5717, Dt.20.09.2021

DRUG
[29-09-2021 at 10:30 AM]
Re-Tender for the supply of Disposable Delivery Kit for Normal and Caesarian Deliveries to Greater Chennai Corporation under rate contract for one year from the date of Acceptance
009/M(P)/RE-DELIVERY-KIT/TNMSC/2021, Dt.13.09.2021

EQUIPMENT
[22-09-2021 at 11:00 AM]
Quotations for Procurement of Semi Auto Analyzer to various 11 Medical College Hospitals
480/LT/BIO/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.12.08.2021

[22-09-2021 at 12:00 PM]
Quotations for Procurement of Fixed volume pipettes to various 11 Medical College Hospitals
482/LT/BIO/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.12.08.2021

[23-09-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Fully Automated Haeme Analyzer for Veterinary Use and Bio-Chemical Auto Analyzer for Veterinary Use at Various Veterinary Institutions
603/ANL/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[23-09-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for ASD and PDA Device
725/IMPLANT/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.09.2021

[23-09-2021 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of High Frequency Mobile X-Ray Machine at Various Veterinary Institutions
602/XR/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[23-09-2021 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Modular Operation Theatre to Tamil Nadu Government Multi Super Speciality Hospital, Chennai
726/MOT/TNGMSSH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.09.2021

[24-09-2021 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Neonatal Ventilator with High Frequency Oscillatory Ventilation to Various Govt. Institutions
617/VEN/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[24-09-2021 at 03:00 PM]
Hiring of Consultant for Providing Technical Services for Detailed Assessment and Recommendation Of Anti Snake Venom Serum Production Facility As Per GMP Compliance & Feasibility of Converting the Existing Set Up as GLP , NABL Compliant Virology BSL 3-4 Lab at KIPM and R Campus, Guindy, Chennai – 32
718/RFP/KIPM/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.08.2021

[24-09-2021 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Fibre Optic Bronchoscope to Govt. Medical College, Trichy and Villupuram
643/SCOPE/DME/TNMSC/ENGG/2021, Dt.02.02.2021

[28-09-2021 at 11:00 AM]
Quotations for Procurement of Hand Saw, Brain Knife, Dissection microscope, Drill machine, Cabinet for slides, Embalming Machine and Microtomes rotary to various 11 Medical College Hospitals
462/LT/ANA/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.12.08.2021

[28-09-2021 at 03:00 PM]
Quotations for Supply of Digital Analytical Balance to Various 11 Medical College Hospitals
497/LT/BIO/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.09.09.2021

[28-09-2021 at 04:00 PM]
Quotations for Procurement of Glass Wares and Incubator to various 11 Medical College Hospitals
477/LT/BIO/DME-11MCH/TNMSC/ENGG/2021, Dt.12.08.2021

[30-09-2021 at 11:00 AM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply of Viral Load Kit for Hepatitis B and C
699/KIT/NHM/TNMSC/ENGG/2021, Dt.30.07.2021

[01-10-2021 at 11:00 AM]
Tender for outsourcing of housekeeping, security services and assistance in electrical, plumbing, laundering, cooking, catering, gardening & carpentry services in 93 Government hospitals
697/DMS-OUTSOURCING/TNMSC/ENGG/2021, Dt.05.07.2021

[05-10-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply, Installation And Commissioning Of 1.5 Tesla MRI System
719/MRI/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.08.2021

[21-10-2021 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract For Supply, Installation And Commissioning Of Whole Body Multislice CT Scanner 16 Slice/Rotation
727/CT/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.09.2021

இலஞ்சம் கொடுப்பதும், வாங்குவதும் குற்றம். இலஞ்சம் பற்றிய புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:

இயக்குநர்,

ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்ககம்,

எண்.293.எம்.கே.என்.சாலை, ஆலந்தூர்,

சென்னை – 600 016.


Bribe giving and receiving is an offence. Complaints about demand for bribe may be made in person or over phone to the following address:

The Director,

Vigilance and Anti Corruption,

No.293 M.K.N. Road, Alandur,

Chennai-600 016.

இணையதளம் / Website :

     

www.dvac.tn.gov.in

தொலைபேசி எண்கள் / Phone Nos. :

     

044-2231 0989
044-2232 1090
044-2232 1085
044-2234 2142

நிகரி எண் / Fax No. :

     

044-2232 1005
(or)

அருகிலுள்ள இலஞ்சம் ஒழிப்பு அலுவலகம் / To the local Vigilance Office