தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4

ISO 9001:2015 Certified Organisation

Fetched : Mon Jan 17 2022 07:10:25 AM

TNMSC has stopped using the common email address enquiry.tnmsc@tn.gov.in. Hence, kindly send email to the respective section. Visit contact page for section wise email address.
About Us

Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd., (TNMSC) was set up with the primary objective of ensuring ready availability of all essential drugs and medicines in the Govt Medical Institutions throughout the State by adopting a streamlined procedure for their procurement, storage and distributionIt was incorporated under the Companies Act, 1956 on 1/7/1994 and has commenced its functions of purchase, storage and distribution of drugs and medicines from January 1995.

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க

நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்

Offline Tenders
DRUG
[20-01-2022 at 10:00 AM]
TENDER FOR THE SUPPLY OF ESSENTIAL DRUGS AND MEDICINES TO TAMILNADU MEDICAL SERVICES CORPORATION LIMITED UNDER RATE CONTRACT SYSTEM FOR ONE YEAR FROM THE DATE OF ACCEPTANCE
010/M(P)/DRUG/TNMSC/2021, Dt.01.12.2021

[04-02-2022 at 10:30 AM]
Tender for the Supply of Beltless Sanitary Napkin with wings to TNMSC Limited for one year from the date of acceptance of the tender under rate contract system
011/M(P)/BL-SANIT/TNMSC/2021, Dt.05.01.2022

[09-02-2022 at 10:00 AM]
Tender for the Supply of Speciality Drugs to TNMSC LIMITED under rate contract system for one year from the date of acceptance
012/M(P)/SPL-DRUG/TNMSC/2021, Dt.07.01.2022

EQUIPMENT
[20-01-2022 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply, Installation And Commissioning Of 1.5 Tesla MRI System
719/MRI/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.08.2021

[20-01-2022 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract For Supply And Installation Of Digital X Ray And PACS System To Various Govt. Institutions
740/XR/NHM/TNMSC/ENGG/2021, Dt.29.09.2021

[21-01-2022 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract For Supply, Installation And Commissioning Of Whole Body Multislice CT Scanner 16 Slice/Rotation
727/CT/RC/TNMSC/ENGG/2021, Dt.07.09.2021

[25-01-2022 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Fibre Optic Bronchoscope to Govt. Medical College, Trichy and Villupuram
643/SCOPE/DME/TNMSC/ENGG/2021, Dt.02.02.2021

இலஞ்சம் கொடுப்பதும், வாங்குவதும் குற்றம். இலஞ்சம் பற்றிய புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:

இயக்குநர்,

ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்ககம்,

எண்.293.எம்.கே.என்.சாலை, ஆலந்தூர்,

சென்னை – 600 016.


Bribe giving and receiving is an offence. Complaints about demand for bribe may be made in person or over phone to the following address:

The Director,

Vigilance and Anti Corruption,

No.293 M.K.N. Road, Alandur,

Chennai-600 016.

இணையதளம் / Website :

     

www.dvac.tn.gov.in

தொலைபேசி எண்கள் / Phone Nos. :

     

044-2231 0989
044-2232 1090
044-2232 1085
044-2234 2142

நிகரி எண் / Fax No. :

     

044-2232 1005
(or)

அருகிலுள்ள இலஞ்சம் ஒழிப்பு அலுவலகம் / To the local Vigilance Office