தமிழ்நாடு மருத்துவ பணிகள் கழகம்

(ஒரு தமிழ்நாடு அரசு நிறுவனம்)
Logo

Tamil Nadu Medical Services Corporation Limited

(A Government of Tamil Nadu Undertaking)

CIN: U85110TN1994SGC027939 , GSTIN: 33AAACT3400E1Z4
           ISO 9001:2015 Certified Organisation
Fetched : Sun Nov 1 2020 04:05:33 AM

TNMSC has stopped using the common email address enquiry.tnmsc@tn.gov.in. Hence, kindly send email to the respective section. Visit contact page for section wise email address.

News and Events

Nil

Read More...
About Us

Tamil Nadu Medical Services Corporation Ltd., (TNMSC) was set up with the primary objective of ensuring ready availability of all essential drugs and medicines in the Govt Medical Institutions throughout the State by adopting a streamlined procedure for their procurement, storage and distributionIt was incorporated under the Companies Act, 1956 on 1/7/1994 and has commenced its functions of purchase, storage and distribution of drugs and medicines from January 1995.

Read More...

அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை

பண்பும் பயனும் அது

Read More...

லஞ்சம் சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் பற்றிய புகார்களைப் பின்வரும் முகவரிக்கு எழுதி அனுப்பவும்.

விழிப்புப்பணி, இலஞ்ச ஒழிப்பு இயக்குநர், சென்னை-28.

வலைதளம்: www.dvac.tn.gov.in தொலைபேசி எண். 044 2321090 / 22321085 / 22310989

Current Tenders
EQUIPMENT
[03-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Fully Automated Haeme Analyzer for Veterinary Use and Bio-Chemical Auto Analyzer for Veterinary Use at Various Veterinary Institutions
603/ANL/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[03-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Ice Lined Refrigerator to Various Govt. Institutions
566/ILR/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.27.02.2020

[03-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Cell Separator with Consumables to Various Govt. Institutions
570/BBK/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.27.02.2020

[03-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply of Deep Freezer -40 Deg C to Various Institutions in the State
577/DF/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[03-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Trinocular Microscope with Digital Camera and Monitor at Various Veterinary Institutions
604/MIC/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[04-11-2020 at 11:00 AM]
Tender For Fixing Rate Contract for Supply of Centrifuge, Refrigerated Centrifuge and Centrifuge-Sero Fuge to Various Institutions in the State
576/CEN/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[04-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy Machine to Various Govt. Institutions
565/ESWL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.10.02.2020

[04-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Real Time PCR System to Various Govt. Institutions
613/RTPCR/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[04-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Vessel Sealing Machine at Various Veterinary Institutions
605/DIAT/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[04-11-2020 at 03:00 PM]
QUOTATION FOR CAMC OF DIGITAL RADIOGRAPHY MACHINE WITH ALL ACCESSORIES TO VARIOUS MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
2237/LT/DR/TNMSC/MAIN/2020, Dt.15.10.2020

[04-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of 180kva Diesel Generator to BSL III TB Culture Laboratory at Govt. Hospital of Thoracic Medicine, Tambaram
614/GEN/DMS/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[05-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply of Ambu Bag, Adult Nebulizer, Bedside Locker, Fumigator and Examination Couch to Various Institutions in the State
581/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[05-11-2020 at 11:00 AM]
International Competitive Bidding For Supply And Installation Of Radiology Medical Equipment For Medical College Hospitals And Districts Headquarters Hospitals
PKG1/ICB/TNUHP/ JICA/C2/ RAD /TNMSC/ENGG/ 2020, Dt.04.02.2020

[05-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Transcut Bilirubinometer at Various Govt. Hospital
607/TB/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[05-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Dental Chair, Chair Mounted Dental X-Ray, LED Curing Light Source Composite and Intra Oral Dental X-Ray Unit Wheel Mount to Various Govt. Institutions
594/DEN/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.08.2020

[05-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and Installation of Neonatal Warmer for Various Govt. Hospital
608/WARMER/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[05-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Elisa Reader and Washer to Various Govt. Institutions
569/ELISA/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.27.02.2020

[06-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply of VDRL Rotator, Hot Air Oven and Digital Incubator to Various Govt. Institutions
609/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[06-11-2020 at 12:00 PM]
International Competitive Bidding For Supply And Installation Of Digital Mammography System For Medical College Hospitals
PKG2/ICB/TNUHP/ JICA/C2/MAM /TNMSC/ENGG/ 2020, Dt.04.02.2020

[06-11-2020 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Walk in Cooler with 10 Kva Generator, Ice Lined Refrigerator with Chest Freezer/Deep Freezer, Vaccine Carrier and Refrigerators to Various Govt. Institutions
550/REF/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.01.2020

[06-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply of Weighing Scale, Fetal Doppler, Baby Trolley and Oxygen Hood to Various Institutions in the State
582/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[06-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of 800ma X-Ray with Fluoroscopy to Various Govt. Institutions
596/XR/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.08.2020

[06-11-2020 at 03:00 PM]
International Competitive Bidding For Supply And Installation Of USG Medical Equipment For Medical College Hospitals And Districts Headquarters Hospitals
PKG3/ICB/TNUHP/ JICA/C2/ USG /TNMSC/ENGG/ 2020, Dt.04.02.2020

[06-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply of Temporary Pacemaker Pulse Generator to Various Govt. Institutions
610/PACE/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[10-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of ECG Machine Computerized with Accessories and Consumables to Various Govt. Institutions
595/ECG/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.08.2020

[10-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply of Lab Deep Freezer -80 Deg C to Various Govt. Institutions
611/DF/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[10-11-2020 at 03:00 PM]
International Competitive Bidding For Supply And Installation Of Operation Theatre Equipment For Medical College Hospitals And District Headquarters Hospital
PKG6/ICB/TNUHP/ JICA/C2/ OPE-I /TNMSC/ENGG/ 2020, Dt.04.02.2020

[10-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Anesthesia Workstation to Various Govt. Institutions
612/ANS/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[10-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Electrolyte Analyzer, ESR Automatic Analyzer and Urine Analyzer to Various Govt. Institutions
571/ANL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.27.02.2020

[12-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of Modular Patient Monitor and High End Multichannel Monitor to Various Govt. Institutions
593/MON/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.08.2020

[12-11-2020 at 11:00 AM]
Tender For Supply and Installation of 4D Echo Cardiography System with 3D TEE and Integrated Intra Vascular Ultra Sound with FFR System to Establishment of Centre of Excellence in Cardiovascular Imaging in Rajiv Gandhi Govt. General Hospital, Institute of Cardiology, Chennai
599/USG/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[12-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Karyotyping and Fish System with Fluorescent Microscope to Multi-Disciplinary Research Unit, Coimbatore Medical College, Coimbatore
615/MIC/DME-CBE/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[12-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply of Labour Cot with Mattress and Twin Transfer Trolley to Various Govt. Institutions
584/COT/RC/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[12-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Amplitude Integrated Electroencephalography to Various Govt. Institutions
616/EEG/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[13-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Neonatal Ventilator with High Frequency Oscillatory Ventilation to Various Govt. Institutions
617/VEN/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[13-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Fiberoptic Bronchoscope, Rigid Bronchoscope and Spectrophotometer to KAP Viswanathan Govt. Medical College, Trichy.
580/SCOPE/DME-TRY/TNMSC/ENGG/2020, Dt.17.06.2020

[13-11-2020 at 03:00 PM]
Tender For Supply and Installation of Flexible Video Medical Thorocoscopy to Department of Thoracic Medicine, Kanyakumari Govt. Medical College Hospital, Asaripallam
586/SCOPE/KMCH/TNMSC/ENGG/2020, Dt.31.07.2020

[13-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for fixing rate contract for supply and installation of High Frequency Mobile X-Ray Machine at Various Veterinary Institutions
602/XR/AHD/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

[13-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for supply and installation of Nitric Oxide Delivery System to Various Govt. Institutions
618/NO/NHM/TNMSC/ENGG/2020, Dt.21.10.2020

[20-11-2020 at 03:00 PM]
Tender for Fixing Rate Contract for Supply and Installation of Fully Automated Hematology Analyzer to Various Government Medical Institutions
549/CELL/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.01.2020

[23-11-2020 at 11:00 AM]
Tender for supply and installation of Real Time PCR System
606/RTPCR/RC/TNMSC/ENGG/2020, Dt.09.10.2020

Read More...
Back To Top