திருக்குறள்

அதிகாரம் / Chapter / Adhigaram : (5) இல்வாழ்க்கை / Domestic Life / Katavul Vaazhththu 1
இயல் / Chapter Group / Iyal : இல்லறவியல் / Domestic Virtue / Illaraviyal 2
பால் / Section / Paal : அறத்துப்பால் / Virtue / Araththuppaal 1

குறள் (42) Couplet (42) Transliteration (42)
துறந்தார்க்கும் துவ்வா தவர்க்கும் இறந்தார்க்கும்
To anchorites, to indigent, to those who've passed away,
The man for household virtue famed is needful held and stay
Thurandhaarkkum Thuvvaa Dhavarkkum Irandhaarkkum
Ilvaazhvaan Enpaan Thunai
துறந்தவர்கும் வறியவர்க்கும் தன்னிடத்தே இறந்தவர்க்கும் இல்லறம் மேற்கொண்டு வாழ்கிறவன் துணையாவான். He will be said to flourish in domestic virtue who aids the forsaken, the poor, and the dead