திருக்குறள்

அதிகாரம் / Chapter / Adhigaram : (1) கடவுள் வாழ்த்து / The Praise of God / Katavul Vaazhththu 1
இயல் / Chapter Group / Iyal : பாயிரவியல் / Prologue / Paayiraviyal 1
பால் / Section / Paal : அறத்துப்பால் / Virtue / Araththuppaal 1

குறள் (1) Couplet (1) Transliteration (1)
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு
A, as its first of letters, every speech maintains;
The "Primal Deity" is first through all the world's domains
Akara Mudhala Ezhuththellaam Aadhi
Pakavan Mudhatre Ulaku
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன. அதுபோல உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. As the letter A is the first of all letters, so the eternal God is first in the world